על פי סעיף 9 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשנ"ג 1992 ובהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), תשס"ז 2007, החליטה מועצה אזורית מטה אשר על שינויים חריגים בצו הארנונה לשנת 2023 כדלקמן:

עדכון סעיף 1.1
קיים : סעיף 1.1 – נכסים", "בנין", "אדמות חקלאיות", "קרקע תפוסה", כמשמעותם בסעיף 269 לפקודת העיריות (נוסח חדש), בשינויים כמתחייבים לפי העניין. המועצה קובעת את השטח המקסימלי שעיקר שימושו עם הבנין כחצר או כגינה ל – 1000 מ"ר.    
מבוקשסעיף 1.1 – נכסים", "בנין", "אדמות חקלאיות", "קרקע תפוסה", כמשמעותם בסעיף 269 לפקודת העיריות (נוסח חדש), בשינויים כמתחייבים לפי העניין.

עדכון תחום היישובים בצו בתעריף מבני מגורים לרבות בתי אבות – יישוב כליל
קיים : ישוב כליל –אזור חיוב ב' , תעריף לשנת 2023 37.27 ₪ למ"ר.
מבוקשישוב כליל – מעבר לאזור חיוב ד', תעריף לשנת 2023 40.99 ₪ למ"ר.
יובהר כי בקשה זו מוגשת לבקשת הועד המקומי – כליל.

עדכון תחום היישובים בצו בתעריף מבני מגורים לרבות בתי אבות – יישובים ערב אל עראמשה ושיח' דנון
קייםיישובים ערב אל עראמשה ושיח' דנון –אזור חיוב ב' , תעריף לשנת 2023 37.27 ₪ למ"ר.  
מבוקשיישובים ערב אל עראמשה ושיח' דנון – מעבר לאזור חיוב ו', תעריף לשנת 2023 37.27 ₪ למ"ר.

בהקשר זה אנו מפנים את תשומת הלב לסיווג מבוקש חדש בדבר "מבנה שלא פורט לעיל באזור חיוב ו" – 18.64 ₪ / מ"ר

שינויים נוספים בצו המיסים לשנת 2023 :
לנוחיותכם מצורפת טבלה המפרטת את השינויים להלן :

סוג נכס הגדרה תעריף 2023 למ"ר תעריף 2023 מבוקש למ"ר
490 12.7 מבנה שלא פורט לעיל  באזור חיוב ו' (*) 37.27 18.64
430 4.3  מתקנים המשמשים לחציבה, כרייה ו/או גריסה. 27.97 29.66
433 4.4  שטחים המשמשים לחציבה, כרייה ו/או גריסה. 27.97 29.66
431 4.3  מתקנים המשמשים לחציבה, כרייה ו/או גריסה. 19.12 20.28
434 4.4  שטחים המשמשים לחציבה, כרייה ו/או גריסה 19.12 20.28
720 9.1  המשמשת לאיחסון חומרים נכרים או נחצבים או גרוסים 10.84 11.49
721 9.1  המשמשת לאיחסון חומרים נכרים או נחצבים או גרוסים 7.80 8.27
 

במידה והשינויים יאושרו על ידי השרים תוקפם יהיה החל מתאריך 01 ינואר 2023 לרבות משלמים מראש.

בברכה,
תומר גלעד - גזבר המעוצה ומנהל הארנונה

 

(*)תת סיווג חדש