מובא בזה לידיעת הציבור, כי במשרדי המועצה מוצגת תכנית החדרת מים בקיבוץ כפר מסריק, לשנים 2022 - 2023, לעיון הציבור.
כל מפיק או צרכן מים באזור ההחדרה (כמפורט בתכנית המוצגת), רשאי להגיש תוך 60 יום מתאריך ההפקדה, טענות או התנגדויות מנומקות בכתב לתוכנית ההחדרה, הכתובת למסירת הטענות או ההתנגדויות היא: חטיבת אסדרה, הרשות הממשלתית למים וביוב, רחוב בנק ישראל 7, ת.ד. 36118 ירושלים 9136002, או בדוא"ל [email protected] 
בדבר פרטים נוספים או אינפורמציה בכל הנוגע לתוכנית ההחדרה, נא לפנות לחברת NRD פיתוח משאבי טבע בע"מ.

גיורא שחם
מנהל הרשות

בהתאם לסעיף 44 ה' (א) של החוק, על הרשות האזורית להודיע לישובים המאוגדים בתוכה, על דבר הצגת התוכנית.

הודעה לציבורבקשה לרישיון החדרה 2022-2023הצגת רישיון החדרה לשנת 2022 2023

NR-1199-22 מתקן התפלה - כפר מסריק - דוח מעקב שנתי - 2021.pdf