בישיבת מליאת המועצה ב-29 בנובמבר אושר תקציב המועצה לשנת 2021. מצורפים קבצים המפרטים את התפלגות התקציב לשנת הפעילות הבאה במטה אשר

מצגת תקציב המועצה 2021
פירוט תקציב מוצע לשנת 2021