בהתאם לנוהלי משרד הפנים, אושר במועצה התבחינים לקבלת תמיכות לעמותות ללא רווח לשנת 2021.

לוחות זמנים להגשת בקשה לתמיכה 

לעיון בקריטריונים לקבלת התמיכות