שלום רב

המנהל הכללי של משרד הפנים מינה ועדת חקירה קבועה להסדרת גבולות הוועדים המקומיים במועצות האזוריות. בתוקף זאת הורה המנהל הכללי על חקירה בדבר הסדרת גבולות הוועדים המקומיים במועצה האזורית מטה אשר.

חומרים אשר משמשים את עבודת הוועדה וכן מועדי הישיבות וסדר היום ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד הפנים בכתובת:

 https://www.gov.il/he/Departments/Guides/local-committees?chapterIndex=2 .

ישיבת הוועדה נקבעה עבור דיון פנימי של חברי הוועדה ליום 2 בנובמבר, ט"ו בחשוון תשפ"א, בעבור הוועדים המקומיים הבאים:

 ועד מקומי אדמית, ועד מקומי ערב אל ערמשה, ועד מקומי אשרת, ועד מקומי עמקה, ועד מקומי בוסתן הגליל, ועד מקומי בית העמק, ועד מקומי געתון, ועד מקומי יחיעם וועד מקומי כליל.

המעוניין להשמיע את דעתו רשאי להגיש את התייחסותו בכתב עד לתאריך 28 באוקטובר לדואר האלקטרוני gov.veadim@moin.gov.il

הועדה תשלח זימון פרטני לדיון לכל מי שביקש להופיע בפניה ו/או רואה לנכון לזמנו.

 

בכבוד רב

ראש המועצה האזורית

מטה אשר