בסוף חודש נובמבר פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את דירוג המדד הכלכלי-חברתי לשנת 2015, אשר נערך עבור 255 רשויות מקומיות, מתוכן 201 עיריות ומועצות מקומיות ו-54 מועצות אזוריות לפי המפה המוניציפלית המעודכנת לשנת 2015.

מטה אשר, שדורגה במדד הקודם (2013) באשכול ה-6, עלתה במדד המעודכן לאשכול ה-7, המצביע על התחזקות חוסנם החברתי-כלכלי של תושבי המועצה.

המדד משקלל פרמטרים מתחומים חברתיים וכלכליים שונים - בתחום הדמוגרפיה נלקחו בחשבון הפרמטרים של גיל ממוצע, אחוז המשפחות בעלות 4 ילדים ומעלה, והיחס בין עובדים לנתמכים (יחס תלות); בתחום ההשכלה נלקחו ממוצע שנות הלימוד של האוכלוסייה הבוגרת ואחוז בעלי התארים האקדמיים ביישוב; בתחום התעסוקה נלקחו פרמטרים שלאחוז המועסקים, השכר הממוצע, שיעור המשתכרים מתחת לשכר מינימום ושיעור מקבלי קצבת הבטחת הכנסה; בתחום רמת החיים נלקחו פרמטרים כמו רמת המינוע, שיעור ההכנסה החודשית לנפש ומספר שהייה בחו"ל של תושבי היישוב.

משה דוידוביץ, ראש המועצה: "אני מברך על חוסנם של תושבי מטה אשר המשתקף מהעלייה של המועצה באשכול הדירוג הסוציו-אקונומי. התחזקות התושבים יחד עם הגעתם של משפחות רבות חזקות ואיכותיות כחלק מתהליך הצמיחה הדמוגרפית אשר התרחש ומתרחש במועצה בעשור האחרון הם חשובים מאד להתפתחות האזור.

יחד עם זאת, העלייה מהאשכול ה-6 ל-7 במדד, מביאה למצב מורכב המציב לא מעט אתגרים, ודורשת היערכות מחודשת, התאמה ומתן מענים בכל הנוגע לתקציב המועצה. זאת משום שמדד הלמ"ס מתבסס על מאפייני התושבים ואינו משקף בהכרח את החוסן הפיננסי של הרשות עצמה. לפיכך, אנו נערכים בהתאם למציאות."