האצלת סמכויות:
בהתאם לסעיף 132 בצו המועצות;  לוועד מקומי יהיו בתחום הנהלתו, כל סמכויות המועצה שבתחומה, לפי סעיף 63, ככל שאצלה לו המועצה על פי החלטתה ובהתאם לתנאים שנקבעו בה, לרבות התנאים והמגבלות בסמכויות אלה ובכפוף לסעיף 63(ה); הוועד המקומי יהיה רשאי לעשות שימוש בסמכויותיו, ככל שלא יהיה בכך סתירה להחלטות המועצה שהודיעה עליהן לוועד ולחוקי העזר שלה.
המועצה רשאית לבטל אצילת סמכות לוועד המקומי כאמור בסעיף 132(א) ובלבד שנתנה לוועד המקומי הזדמנות להשמיע את טענותיו.
קובץ האצלת הסמכויות לשנת 2022 - אושר בישיבת המליאה מיום 27 דצמבר 2021

תקציבי ועדים מקומיים:
בהתאם לסעיף 134 לצו המועצות; לשם מילוי תפקידו (של הוועד המקומי) לפי צו המועצות, יכין ועד מקומי, בהתאם להוראות השר, תקציב של הכנסה והוצאה לשנת הכספים ויגישו למועצה לאישור.
השתתפות המועצה בתקציבי הוועדים שמקורה בתקציבים המתקבלים מגורמים אחרים, כגון משרדי הממשלה, מפעל הפיס וכד', כפופה לקבלת תקציבים אלה על ידי המועצה בפועל ואישור התב"ר על ידי המליאה ומשרד הפנים.
האחריות על ביצוע בהתאם לתקציב המאושר מוטלת במלואה על הוועד המקומי. במידה ובמהלך שנת הכספים, יחול שינוי בתקציב הוועד המקומי, בין אם בשיעור ההוצאות או ייעודן ובין אם בשיעור ההכנסות וייעודן, חובה על הוועד המקומי לאשר תיקון תקציב בהתאם ולהעביר את התקציב המתוקן לאישור המועצה ועליו תחול האחריות המלאה בעניין. ככל שבאותה שנת כספים יהיה שוני בין התקציב שאושר על ידי המועצה לבין ביצועו בפועל, ניתן יהיה לראות בכך חריגה מתקציב מאושר, על כל המשתמע מכך.

תקציבי הוועדים המקומיים לשנת 2022 אושרו במליאת המועצה ביום 27 דצמבר 2021.