שם פרטי ושם משפחה תפקיד
תומר גלעד גזבר המועצה
גולדהמר, עו"ד יועץ משפטי
דן תנחומא מנכ"ל המועצה