הודעה בדבר האפשרות לקבל תמיכה לשנת 2022:

מועצה אזורית מטה אשר (להלן: "המועצה") מודיעה בזאת כי קיימת אפשרות למתן תמיכה למוסדות ציבור המאוגדים כתאגידים לטובת ציבור וללא כוונת רווח, המבקשים תמיכה אך ורק במסגרת התקציב המאושר של המועצה.
אלו הם סוגי הפעילויות בגינן תשקול המועצה בקשות לתמיכות של מוסדות ציבור העוסקים בהם, בשנת 2022:

סוגי הגופים והמוסדות הזכאים להגיש בקשה לתמיכה:

  1. רווחה            
  2. דת
  3. חינוך
  4. הנצחת השואה
  5. תרבות ואומנות
  6. סיוע לאוכלוסיית הקשישים
  7. ספורט תחרותי באחת משתי הליגות הבכירות
  8. ספורט תחרותי אחר
  9. תיירות
  10. תקשורת
המועד האחרון להגשת בקשה לתמיכה הנו יום ראשון ז' שבט תשפ"ב, 09 ינואר 2022 בשעה 16:00 

בקשה לתמיכה תוגש על גבי הטפסים המפורטים להלן, בצירוף כל המסמכים הנדרשים על פי חוזר מנכ"ל מיוחד של משרד הפנים לעניין נוהל  תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות (להלן: "הנוהל").

 רשימת המסמכים להגשה, יש להגיש את המסמכים ממוספרים לפי המפורט בקובץ
 תבחינים לשנת 2022 - אושרו במליאת המועצה בישיבה ביום 30 אוגוסט 2021

את המסמכים יש להגיש במעטפה סגורה במשרד גזבר המועצה.
בקשה אשר לא תכלול את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים על פי הנוהל ו/או בקשה אשר תוגש באיחור לא תובא לדיון בפני המועצה.
רשות מקומית תפרסם הודעה בעיתונות בדבר האפשרות לקבל תמיכה, בכפוף לאישור תקציב המועצה.