מחלקת התחבורה של המועצה אחראית להובלת התלמידים ביישובים לבתי הספר ובחזרה, וכן מספקת שורה ארוכה של שירותי הסעות במגוון כלי רכב - מאוטובוסים צהובים ועד כלי רכב קטנים יותר שמשמשים להובלת קבוצות קטנות יותר של ילדים או מבוגרים.

מחירון מחלקת תחבורה 2018 

אגרת בטיחות חופש

אמנת איכות השירות - מחלקת תחבורה

עמידה בזמני הסעות

 1. לעמוד בלוח הזמנים לביצוע הסעות תלמידים על פי החוקים והתקנות המחייבים של משרד החינוך.
  תלמידים ימתינו להסעה עד 20 דקות מהמועד שנקבע. איחורים של מעבר ל-20 דקות יתרחשו בלא
  יותר מ-5% מסך כל ההסעות באותו קו  בשנה.
 2. לעמוד בלוח הזמנים שנקבע עם לקוחות פרטיים באיחור מירבי של 10 דקות.  איחורים של מעבר
  ל- 10 דקות יתרחשו לכל היותר ב- 5% מסך כל ההסעות בשנה. תגובות לפניות וברורים של תושבים ולקוחות
 3. לתת תגובות טלפוניות לפניות וברורים של לקוחות תוך 24 שעות מרגע הפניה.
 4. לתת אישור כתוב לפניות ולברורים של לקוחות תוך 24 שעות מרגע הפניה (במידה והלקוח דורש).
 5. לסיים את הטיפול בפניה ובברור למחלקה תוך 14 יום מרגע הגעת הפניה למחלקה.
  שמירה על ניקיון כלי הרכב
 6. לשמור על ניקיון כלי הרכב מדי בוקר לפני ביצוע הסעת התלמידים הראשונה ולאורך  כל יום ההסעה.
 7. לבצע ניקיון יסודי של הרכב לפני כל נסיעה מיוחדת / טיולים.
  קבלת הזמנות להסעות
 8. לקבל הזמנת הסעה (ע"י נציגי המוסדות והישובים המוסמכים לכך) 24 שעות ביממה באמצעות פקס
  ולאשרן לא יאוחר משעה 10:00 ביום העבודה הראשון שלאחר קבלת ההזמנה.
 9. להענות במקרה של לוויות - עד 3 שעות לפני שעת ההלוויה (כשההלוויה נערכת בתחום המועצה) או
  עד 6 שעות לפני ההלוויה, אם ההלוויה נערכת מחוץ לתחום המועצה.
  הסעה במקרה של תקלות
 10. במקרה של תקלה המתרחשת ברדיוס של 100 ק"מ מהמועצה מח' התחבורה מתחייבת להביא 
  את הנוסעים ליעדם באיחור של שעה לכל היותר (ללא תוספת תשלום).
 11. במקרה של תקלה המתרחשת מעבר לרדיוס של 100 ק"מ מתחום המועצה - מח'  תחבורה מתחייבת
  להביא את הנוסעים ליעדם באיחור של 3 שעות לכל היותר (ללא תוספת תשלום).
  רכב חלופי
 12. בכל מקרה של הסעה מיוחדת (טיולים וכו') שמחלקת תחבורה אינה יכולה לבצע, מתחייבת המחלקה
  לארגן רכב חלופי לביצוע ההסעה בעלות הקבלן המבצע.
   
רענון נהלים לנהגי אוטובוסים במועצה - צהובים / שכורים

תקנה 168 – שעות עבודה :

יש להקפיד הקפדה יתרה על קיום תקנה 168 ככתבה וכלשונה (שעות עבודה ומנוחה של נהג).
האחריות על קיומה מוטלת אישית על הנהג, אישית על קצין הבטיחות של קבלן המשנה ואישית על מנהל חברת ההיסעים (פסיקה של בג"צ). 

תחנות הסעה :

אין להעלות ו/או להוריד תלמידים אלא אך ורק בתחנות המוכרזות בתחום ישובי המועצה ו/או מוסדות החינוך. היחיד הרשאי לקבוע תחנה כתחנה מוכרזת הינו קצין הבטיחות של המועצה.
 

העלאה והורדת תלמידים :

העלאה והורדת תלמידים תעשה מבעד לדלת הקדמית בלבד. חל איסור מוחלט לפתוח דלת אחורית לצורך העלאה או הורדת תלמידים ! (גם אם יש מלווה).
 

תקינות מושבים / חגורות בטיחות :

על פי תקנות התעבורה יש לוודא שלמות ריפוד המושבים ומשענות הגב והמצאות כל המושבים ברכב כאשר הם תקינים, יציבים וקבועים. אין להסיע כלל תלמידים ברכב בו לא מצויים כל המושבים ו/או ריפוד כלשהו פגום.  חובה לדאוג כי כל החגורות באוטובוס יהיו תקינות. 
על הנהג להודיע לנוסעים או לתלמידים לחגור חגורות בטיחות.

רכב הסעה שכור:

 1. רכב ההסעה חייב להיות רק מאותו סוג שהוזמן על ידי מחלקת תחבורה.  אין להקצות רכב אחר ללא אישור מראש של מנהל מחלקת תחבורה בלבד.
 2. הסעת תלמידים מותרת אך ורק באוטובוסים ו/או באוטובוסים זעירים להסעת תלמידים ו/או במוניות. אוטובוס מורשה להסעת תלמידים ברישיון רכב.
 3. בכל מקרה לא תאושר הסעה ברכב עם מרכב בלתי אחוד ו/או סוגי הג'יפים למיניהם.
 4. מעבר לנקיטת צעדים בכפוף להסכם ההתקשרות עם קבלן המשנה, לא תשולם תמורה כל שהיא  בגין ההסעה שלא כאמור.

מסמכי הרכב והנהג השכור:

 1. לביצוע הסעת נוסעי המועצה ישובץ אך ורק נהג אשר מחזיק ב"היתר להסעת נוסעי המוא"ז" בכתב! אסור לנהג שאין בידיו ההיתר האמור להסיע את נוסעינו!!!
 2. חובה כי בידי כל נהג ימצאו כל מסמכי הרכב והנהג כאשר הם בתוקף, טרם יציאתו לביצוע הסעה.
 3. נהג שלא ימצאו בידיו כל המסמכים, גם אם מצויים במשרד הקבלן, לא יעלה נוסעים לרכבו ולא יסיע נוסעי המועצה.
 4. מסמכי החובה הינם:
 • רישיון נהיגה התואם לרכב הנהוג על ידי הנהג.
 • היתר להסעת ילדים – תקנה 84 (אם רישיון הנהיגה הוצא לפני 01.01.1996).
 • תעודת זהות הנהג.
 • רישיון רכב.
 • רישיון הפעלה.
 • תעודת ביטוח.
 • אישור בדיקת קצין בטיחות.
 • היתר המועצה להסיע את נוסעי המועצה.

כל מסמך שאינו בתוקף יחשב כלא נמצא כלל בידי הנהג.


ציוד חובה באוטובוס:

נהג אוטובוס לא יבצע הסעה אם לא נמצא באוטובוס הציוד שלהלן: אלונקה, ערכת עזרה ראשונה (תכולה מפורטת בנספח לחוזה), וערכת מילוט.

 

מסלולי נסיעה: 

אסור בשום מקרה לשנות את מסלול הנסיעה הקבוע ואסור לקצרו. הדבר אמור גם לגבי אותם מקרים העשויים לגרום להגעה מאוחרת של התלמידים לנקודת היעד בשל פקקים ועומסי תנועה. כל שינוי במסלול הנסיעה יהא רק לאחר אישור קצין הבטיחות ו/או מנהל מחלקת תחבורה ו/או מזכירת המחלקה. יש לבצע מסלולי הנסיעה בדיוק כפי שהוזמן ע"י מחלקת תחבורה.

 

העברת נוסעים מרכב לרכב:

העברת נוסעים מרכב לרכב שלא בתחומי מגרש ההיסעים אסורה, אלא במקרים חריגים ורק על פי נוהל העברת נוסעים מרכב לרכב.


סריקת רכב:

 1. נהג חייב לבצע סריקת הרכב לפני תחילת הנסיעה ובתחנת הסיום שלה, לאיתור חפץ חשוד.
 2. הסריקה תוודא כי לא נותר ברכב נוסע (תלמיד שנרדם וכו') ו/או חפץ אחר כלשהו.
 3. היה ונמצא חפץ כלשהו, יש להעבירו למשרדי מחלקת התחבורה מיידית ולא יאוחר מיום המחרת.

 

שימוש בטלפון נייד:

חל איסור מוחלט לדבר בטלפון נייד ללא דיבורית. להבהרה: דיבור הינו מילה אחת ומעלה. הדברים אמורים גם לגבי מכשיר "מירס". התלמידים והתושבים נקראו לדווח לנו על כל התנהגות נהג שלא על פי הנחייה זו.

עישון ברכב:

חל איסור מוחלט לעשן ברכב בעת ביצוע ההסעה. אם הנהג עישן ברכב טרם ביצוע הנסיעה והנוסע מבקש לפתוח חלון לצורך איוורור הרכב, לא ימנע זאת ממנו הנהג.

 

הסעת "טרמפיסטים": 

חל איסור מוחלט להסיע "טרמפיסטים" ברכב בעת ביצוע הסעה עבור המועצה האזורית. "טרמפיסט" הוא כל מי שאינו תלמיד ו/או זר, "זר" שאינו שייך להסעה.

התנהגות חריגה של נוסעים:

בכל מקרה של התנהגות נוסעים הפוגעת בבטיחות הנסיעה יש לעצור בצידי הדרך במקום שאינו מסכן את הנוסעים, ולפעול בהתאם לנוהל בנדון.

נהיגה זהירה:

 1. נהג חייב לנהוג בזהירות מרבית ובהתאם לתנאי הדרך. זכור! המהירות הקבועה בתקנות התעבורה הינה המהירות המרבית ולא המהירות המותרת. שמור על חייך וחיי הילדים!
 2. התחשב בשדה הראייה. אל תצא לעקיפה בשדה ראייה מוגבל ובתנאי ראות לקויים!
 3. הימנע מעצירת פתע ומפניות חדות. בחורף הדבר ימנע החלקה!
 4. בחורף שמור רווח גדול יותר מהרכב שלפניך! כך, זמן תגובה יהא מספיק למניעת פגיעה בו.
 5. ודא לחץ נכון בגלגלים. הדבר ישמור על יציבות הרכב ובחורף יאפשר ניקוז טוב יותר של המים ומניעת ציפה.
 6. מגבי שמשות ומתזי מים תקינים יקלו עליך את הראיה בתנאי גשם.
 7. סע עם אורות, גם כאשר אינך חייב על פי חוק! כך תראה למרחוק לכלל המשתמשים בדרך.
 8. אין לנסוע בשום פנים ואופן בדרך העלולה לסכן ציבור הנוסעים ברכב ובדרך.
 9. אין לנהוג במצב של קרח ו/או שלג על הכביש! המתן עד אשר הגורמים יפנו את הדרך ויפתחו אותה לתנועה.

דיווח על עיכובים בדרך: 

 1. נהג אשר מסיבה כל שהיא מתעכב בדרך בביצוע נסיעה (או הגעה לביצוע נסיעה) חייב לדווח על כך למשרדי מחלקת תחבורה, מייד עם תחילת העיכוב. יש לדווח את הסיבה לעיכוב והצפי להשלמת הנסיעה.
 2. במידה והנהג העביר דיווח למשרד חברתו, חובה על המשרד להעביר את הדיווח מיידית למשרדי מחלקת תחבורה.

תקינות רכב:

נהג, דאג שרכבך יהא תקין בכל עת, מלא בדלק ונקי לפני ביצוע ההסעה,  אין להסיע תלמידים ברכב שאינו תקין במאת האחוזים !

 

נוהל העברת תלמידים מרכב לרכב

כללי:    

מפעם לפעם נוצר צורך להעביר תלמיד/ים מרכב לרכב שלא מתוך מגרש ההיסעים.
בעיקר מדובר במקרה בו נתגלתה לאחד מכלי הרכב תקלה אשר אינה מאפשרת המשך הסעה בטוחה.
הנוהל מתייחס לכל כלי הרכב באמצעותם מבוצעת הסעת תלמידים: אוטובוס, אוטובוס זעיר ומונית, של המועצה או של מי מהמסיעים.

מטרה:  
מטרת הנוהל הינה לוודא העברה בטוחה מרכב אחד למשנהו.

 

אוטובוסים "צהובים": 

 1. אין להעביר תלמידים מאוטובוס לאוטובוס ללא אישור מראש מקצין הבטיחות ו/או מנהל מחלקת תחבורה.
 2. במידה וניתן האישור כאמור, תבוצע העברת התלמידים בהתאם להוראות שלהלן:
 • שני האוטובוסים עומדים אחד אחרי השני באותו כיוון נסיעה.
 • בשטח עירוני תעשה העצירה במקום בטוח ומורשה לעצירה, כגון: תחנת אוטובוס.
 • בכביש בין עירוני אין להעביר תלמידים כאשר האוטובוסים עוצרים בשולי הדרך.
 • בשעת החשכה חייב מקום ההעברה להיות מואר.
 • נהג האוטובוס ממנו מועברים התלמידים יצא מהאוטובוס ויוודא כי לא קיים מפגע בטיחותי לביצוע ההעברה.
 • נהג האוטובוס ממנו מועברים התלמידים יוודא כי כל התלמידים היורדים מהאוטובוס עולים לאוטובוס השני.
 • בתום ההעברה יחזור נהג האוטובוס המעביר, ידווח בקשר לאוטובוס אשר קלט את התלמידים כי הינו רשאי לצאת לדרכו.

 נסיעה זהירה ובטוחה

יצירת קשר

טבלת אנשי קשר - תחבורה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
רג'י שוורץ מזכירה - מחלקת תחבורה 04-9879683 [email protected]
יניב גלבוע מנהל מחלקת תחבורה 04-9879652 050-3794678 [email protected]
גיא הרשקוביץ סדרן הסעות 04-9879741 050-6398791 [email protected]
אברי מימרן קצין בטיחות רכב 04-9879681 050-3794681 [email protected]