המועצה נמצאת בתהליך של שיפור השירות לתושבי מטה אשר באמצעות חיזוק הקשר בין המועצה להנהלות היישובים. במסגרת זאת מצורף קובץ מסמכים לוועדים המקומיים שמטרתו לסייע בממשקים השונים בין התושב, היישוב והמועצה.

 

ניהול קהילה ועבודת הוועדים

עקרונות הפעולה של הוועדים המקומיים - עם המועצה והיישוב

תיקי תפקיד - הגדרות

דוגמה לנוסח מכרז למנהל מוניציפלי

דוח בקרת ביצוע ישיבות ועד

ועדות ביקורת - תפקיד ונהלים

בעלי תפקידים ביישוב - דוגמאות להגדרות תפקיד

מדריך לחבר ועד ומנהל ביישוב

טופס האצלת סמכויות

טופס העסקת עובדי ועד מקומי

על תוכנית עבודה, תקציב ומה שביניהם

חובת המכרזים - ביצוע עבודות על ידי ועדים מקומיים

נציג היישוב במליאה - הגדרות תפקיד

צח"י - מודל הפעלה

קליטה

מדריך לצמיחה דמוגרפית וקליטה

נוהל ועדת קבלה אזורית

חוברת לנקלט/ת

 

עבודה עם המועצה

התנהלות חשבונאית - מחלקת כספים

נוסח צו המועצות האזוריות

צו המועצות האזוריות - הסברים

צו המועצות האזוריות: ועדות ביקורת - פרשנות והסברים