חל מתאריך 1/1/17 עסקים בעלי רמת סיכון אש נמוכה יידרשו רק להגיש תצהיר על עמידתם בדרישות הכבאות, לצורך קבלת אישור כיבוי אש.

במסגרת הרפורמה, שנכנסה לתוקף ב-2017, עסקים בעלי רמת סיכון אש נמוכה, לא ידרשו לקבל אישור של רשות הכבאות לצורך קבלת רישיון עסק, זאת במטרה להקל על הליך קבלת רישיון לעסק ולאפשר למערך הכבאות להתמקד בעסקים ובנכסים בעלי רמת סיכון אש בינונית וגבוהה.

רשימת סוגי העסקים שנכנסים במסלול זה, גובשה על ידי צוות מקצועי רחב באגף בטיחות אש, ומעוגנת בצו של שר הפנים. למסלול זה נכנסו 115 פרטי רישוי(חלקם באופן מלא וחלקם בגדלים שונים)
במקום זאת, בעלי עסקים ברמת סיכון אש נמוכה, יגישו תצהיר כבאות חתום לרשות הרישוי שבו הם מתחייבים כי העסק עומד בדרישות בטיחות האש של הכבאות.

התצהיר, החתום על ידי עורך דין,יהווה תחליף לאישור כיבוי אש ועל סמך זה ניתן יהיה להנפיק רישיון עסק (אם יש את כל האישורים של שאר הגורמים המאשרים). הכבאות תקבל עותק מהתצהיר לידיעה בלבד והיא תבצע 5% פיקוח מדגמי על העסקים לפי תכנית עבודה שלה.

דרישות בטיחות האש לעסקים שבמסלול תצהיר, מפורטות בפרק ח' של המפרטים האחידים שפרסמה הרשות הארצית לכבאות והצלה.

להלן דרישות חובה לבקשות לרישוי עסק:

  1. חוזה חתום ובתוקף (לאחר רישום בארנונה כמצויין בסעיף 1+2
  2. תכנית מבנה עם אישור מהנדס ויועץ בטיחות שמפרט כניסות יציאות וחניות 
  3. היתר בניה צילום – (מותנה באישור מהנדס הו.ב.ע.)
  4. אישור כיבוי תקף
  5. אישור יועץ נגישות מתו"ס ושירות (רשימת נותני שירותים ניתן למצוא בגוגל)
  6. תעודת עוסק מורשה ו/או ח.פ.
  7. חותמת – במידה וחותמים עם חותמת
  8. צילום מתעודת זהות של בעל העסק (שני החלקים)
  9. אגרה בסך 320 שח (משתנה)
  10. דרישות נוספות - בהתאם ובכפוף לפריט בצו רישוי העסקים

הערה: רק בעל העסק רשאי לפתוח בקשה ולחתום. במידה ומגיעאחר מטעמו,יש לציידו בייפוי כח מטעם העסק המאפשר לו לפתוח בקשה לרשיון ולחתום בשם העסק.

ימי קבלת קהל ברישוי עסקים – שני בין השעות 8.00-12.00 ושלישי בשעות 14.00-17.00.
יש להגיע חצי שעה לפני תום שעות הקבלה.