לטפל עבורי בהליכים הקשורים להוצאת רישיון עסק / חידוש רישיון עסק וקבלת הרישיון עבור בעל העסק
הנני מצהיר כי זה שמי וזו חתימתי, ותוכן מזמך זה אמת
Browser not supported