חוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס"ח-2008

(הנוסח הרשמי, המלא והמחייב מופיע בס"ח 2149 מיום 10.4.2008 עמ' 482)

 

מטרת החוק:  להביא לשינוי התרבות העסקית, לטפח מודעות ציבורית במטרה לעודד שילוב וקידום של נשים בעבודה, ולהתאים את מקומות העבודה לנשים ולהורים.

השר האחראי על ביצוע חוק זה : שר התעשייה המסחר והתעסוקה (התמ"ת). 

מועצה ציבורית לשילוב וקידום נשים בעבודה : תוקם מועצה ציבורית לשילוב וקידום נשים בעבודה שתפקידה לייעץ לשר התמ"ת בנושא זה. המועצה תמליץ, בין היתר, על אמות מידה למתן מענקים ואותות, תהיה אחראית על פיתוח ועריכה של מחקרים ותוכניות ניסיוניות לבחינת דרכים לשילוב ולקידום נשים בעבודה, ולהתאמת מקום העבודה לנשים.  בראש המועצה תעמוד שופטת בדימוס, והיא תהיה בת 11 חברים, ביניהם נציגי ממשלה, מומחים בתחום המגדר ונציגי ארגוני נשים.

הענקת מענקים ואותות הכרה למעסיקים : שר התמ"ת יעניק אחת לשנה מענקים ואותות הכרה למעסיקים שפעלו לקידום ושילוב נשים במקום העבודה וכן להתאמת מקום העבודה להורים במהלך שנת העבודה שעברה או תקופה ארוכה יותר. מענקים יוענקו רק במגזר הפרטי; אותות הכרה יוכלו להינתן לכלל המעסיקים. 

מועמדות - מעסיק יכול להגיש בקשה לקבלת מענק או אות. משרד התמ"ת יוכל בעצמו ליזום פניה למעסיק, ולהציע למעסיק להגיש בקשה לקבלת מענק או אות הכרה. 

תנאים לזכאות - כדי לזכות במענק או באות, יתבקש המעסיק להוכיח כי התאים את מקום העבודה לנשים ולהורות, וכי קידם נשים על פי אמות מידה שקבעה הוועדה הציבורית. למשל התאים את שעות עבודה ואת נוהלי העבודה לנשים ולהורות ו/או קידם נשים לדרגות בכירות ועמדות ניהול, ו/או שיפר את תנאי ההעסקה של נשים, ו/או שילב וקידם נשים מקבוצות אוכלוסיה המתקשות להשתלב בשוק העבודה.   

פרסום – רשימת המעסיקים שהוענקו להם מענקים ואותות הכרה תפורסם באתר האינטרנט של משרד התמ"ת ובאתר האינטרנט של הרשות לקידום מעמד האישה.

שלילת מענק - השר רשאי לשלול ממעסיק מענק או אות הכרה שניתן אם מצא שלא היתה הצדקה לתיתו מלכתחילה.

דיווח לכנסת: השר ידווח אחת לשנה לוועדה לקידום מעמד האישה ולוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, על פעולות משרד התמ"ת באותה שנה לפי חוק זה, ובין היתר, ידווח על המעסיקים שהוענקו להם מענקים ואותות הכרה.

 

לחוק המלא לחצו כאן