מתנדבים יקרים,
מדינת ישראל מכירה בחשיבות הפעילות ההתנדבותית ותרומתה לפרט ולחברה בכללותה. ביטוי משמעותי לכך הוא קביעת הסדר חקיקתי, שמבטח את המתנדבים בביטוח ציבורי.
משמעותו של ביטוח זה היא שמעמדו של מתנדב שנפגע במהלך ההתנדבות זהה למעמדו של עובד שנפגע.
ביטוח מתנדבים הינו עפ"י חוק: חוק הביטוח הלאומי ובתקנות תשל"ח 1978. החוק כולל ביטוח מפני נזקי גוף שעלולים להיגרם למתנדב בפעילות ההתנדבות, הכנתה, בדרך אליה ובחזרה ממנה.
כל מתנדב מתבקש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס ולחדש אותו מידי שנה. הטופס בתוקף עד ליום 31 דצמבר 2021.
בתודה מראש על רוח ההתנדבות והנתינה.
לירז נפגי, מנהלת יחידת ההתנדבות מטה אשר.
 

 

 

 

Browser not supported


 

 

 
הפניה זו ניתנה לעניין י"ג "תגמולים למתנדבים" לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב).התשנ"ה – 1995 (פרק ט2 לחוק בנוסחו הקודם) שלפיו מבוטחים מתנדבים מן הסוג הנ"ל בדומה לביטוח החל על נפגעי עבודה. בכפוף לכך, שההתנדבות הינה בתחומים המוכרים יל ידי הביטוח הלאומי.
 תוקפה של ההפנייה הוא למשך שנה בלבד !