המועצה משקיעה מאמץ ומשאבים למען קידום נושא איכות הסביבה והחזות ביישובים. על מנת להגדיל את כמות הפסולת למחזור ולצמצם את כמות הפסולת להטמנה, אבקש להעביר הנחיות לטיפול נכון בגזם ביישובים.

המועצה אחראית לאיסוף הגזם מפינות הגזם ביישובים. במסגרת עבודות הגינון נוצרת פסולת צמחית ופסולות אחרות. חשוב מאוד להפריד את הפסולת למרכיביה, משום שערבוב בין הסוגים השונים מחייב הובלת הפסולת להטמנה.

להלן הנחיות מפורטות לגבי סוגי הפסולת השונים:

 • גזם: גזם נקי בלבד יונח במרכזי הגזם אשר נקבעו ואושרו על-ידי הישוב והמועצה. הגזם יהיה נקי, ללא כל פסולת או חומרים אחרים
  (אין להשליך לנקודת הגזם: קרטון, פלסטיק, שקיות אפילו אם יש בהם דשא, שקים, צינורות השקיה, ריהוט, קרשים, רשתות ועוד)
   
 • פסולת שאינה גזם תחולק למרכיביה ותונח במקומות שיועדו לכך בישוב בהתאם לפירוט להלן:
  • קרטון: לכלוב הקרטון יוכנס קרטון נקי בלבד, ללא אדמה, ניילון, פלסטיק , שאריות צמחים וכדומה
  • ריהוט: ריהוט ישן וגרוטאות יש להעביר למכולה הגדולה ברמפה
  • פסולת בניין: באחריות הגורם הבונה/משפץ לפנות את פסולת הבניין לאתר מאושר באמצעות קבלן מתאים. יש להזמין מכולה ייעודית (רמסע) מהמועצה או מקבלן לצורך הפינוי
  • פסולת אחרת: למכולות האשפה הרגילות