התנאים הקובעים והמחייבים הינם תנאי הפוליסה, כפי שהוצאה על ידי חברת הביטוח.

הורים יקרים,
המידע מיועד לסייע לכם במימוש זכויותיכם במסגרת פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים הנערכת על פי חוק עבור ילדיכם.

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים;
ביטוח הנערך לכלל התלמידים הזכאים לחינוך חינם, הלומדים במוסד חינוך הנמצא בתחום שיפוטה של הרשות המקומית.
הביטוח נערך בהתאם להוראות סעיף 6(ד1) לחוק לימוד חובה, תש"ט 1949.

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים נערך מזה שנים רבות. החל מ 1.9.2016 (שנת הלימודים תשע"ז) הביטוח נערך במסגרת מכרז פומבי ארצי שנערך עבור כלל רשויות החינוך המקומיות בישראל.
מחיר הביטוח (הפרמיה) נקבע על ידי שר החינוך באישור ועדת החינוך של הכנסת, ותנאי הכיסוי הביטוחי נקבעים באמצעות מכרז פומבי ארצי.
במכרז הארצי האחרון שפורסם זכתה "איילון חברה לביטוח בע"מ"

הכיסוי הרלוונטי עבורכם הינו בהתאם לתנאי הפוליסה שהיתה בתוקף בתאריך התאונה!!

שימו לב, קיימים הבדלים מסוימים בתנאי הכיסוי בין הפוליסות שנערכו במהלך השנים.
יתכן והפוליסה הרלוונטית עבורכם (כלומר בתאריך התאונה) נערכה בחברת ביטוח שאינה הזוכה במכרז הארצי, ובתנאי כיסוי שאינם זהים לתנאי המכרז הארצי הנוכחי.

מהי תאונה בהתאם להגדרה בפוליסה*? *לפוליסות החל משנת הלימודים תש"ף והלאה.
אירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי, הגורם להיזק גופני.
מובהר בזאת כי בביטוח זה אירוע תאונה שנגרם ממחלה ייחשב לאירוע בלתי צפוי.
למען הסר ספק היזק גופני ממחלה בלבד (דהיינו ללא אירוע תאונתי) אינו מכוסה על פי פוליסה זו.

 


טופס הגשת תביעה לביטוח תאונות אישיות תלמידים - לחצו כאן
(טופס זה מתייחס לתאונות שאירעו החל מ- 01/09/2016)