חוק רישוי עסקים, התשכ"ח -1968 מחייב כל עסק המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג – 2013, קבלת רישיון לפתיחתו וניהולו.
הרישיון לניהול העסק הינו האישור הניתן על ידי רשות הרישוי לבעל העסק ולמנהלו, בהתאם לחוק ולתקנות הנלוות אליו.
רישיון העסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק לטובת שלום הציבור הרחב.

מטרות החוק הן:

שמירה על איכות נאותה של הסביבה (לרבות תנאי תברואה נאותים) מניעת מפגעים, מטרדים, סכנות לשלום הציבור (הבטחה מפני התפרצות ושוד), דאגה לבטיחותם של הנמצאים בעסק ובסביבתו, מניעת סכנת מחלות בעלי חיים וזיהום מקורות המים, וכן הבטחת קיום תכליות חוק התכנון והבנייה ואלה הנוגעים לשירותי הכבאות, וגורמים מאשרים נוספים.

רישיון מונפק בהתאם לתוכנית עסק המוגשת בעת הגשת הבקשה.

עסקים אשר חלים בהם שינויים משמעותיים חייבים בהגשת בקשה חדשה במחלקה לרישוי עסקים.